Call us today +977 61 535735

Our Team

Information Technology (IT)

Management

Mr. Mekh Raj Poudel

Mr. Devi Lal Sharma

Mr. Raghu Nath Gyawali

Dr. Pushpa Raj Sharma

Mr. Anil Thapa

Mrs. Kamana Poudel

Mr. Rajesh Kamar

Mr. Subash Poudel

Mr. Bishnu Hari Poudel

Mr. Rabi Chandra Khanal

Mr. Parash Mani Bhandari

Mr. Dhruba Acharya

Mr. Sudip Bastola

Mr. Bijaya Baral

Mr. Shiva Bahadur Karki

Mr. Arjun Sigdel

Mr. Sushil Adhikari

Mr. Arjun Bahadur Kadel

Mr. Daya Ram Panta

 

Mr. Binaya Adhikari